Projektiranje

PROJEKTIRANJE | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

Nudimo vam izdelavo projektne dokumentacije, tako po posameznih projektnih sklopih (IDZ, PGD, PZI, PID) kot tudi celoto, od začetne ideje, kvalitetnega projekta do končane gradnje. Hkrati vam pomagamo pri vodenju projekta, pridobivanju projektnih pogojev, soglasij in ostalih dokaznih dokumentov za soglasodajalce in Upravno enoto. Kompletno projektno dokumentacijo oz. njene posamezne načrte izdelujemo skupaj z zunanjimi sodelavci in tako skozi celotni ciklus nastajanja projektne dokumentacije skrbimo za kvalitetno, okolju prijazno ter tehnološko dovršeno izvedbo objektov. Sami izdelujemo načrte v povezavi z arhitekturo (načrt arhitekture) ter elaborate pri enostanovanjskih objektih (gradbena fizika, ocena zvočne izolacije, zasnova požarne varnosti).

NAČRT ARHITEKTURE

Izdelujemo kvalitetne načrte arhitekture v sklopu PGD projektne dokumentacije, ki mejijo že na PZI projektno dokumentacijo. Tako so v PGD načrtih prikazane že vse rešitve konstruktivnih izvedb, detajlov, kar omogoča hitrejši prehod na izdelavo PZI projektne dokumentacije ter reševanje le manjših detajlov, specifičnih točk v objektu oz. se lahko posvetimo izbiri materialov in stavbnega pohištva. Na spodnjih slikah je prikazan nivo izvedbe načrtov za enostanovanjsko hišo v PGD projektni dokumentacijo, ki so seveda rezultat dobrega sodelovanja med investitorjem in projektantom v sklopu izdelave idejne zasnove.

 

09 PREREZ 3_001 10 PREREZ 4_001 11 SV FASADA_001 12 JZ FASADA_001 13 JV FASADA_001
G 08 PRECNI PREREZ 1_001 G 11 VZDOLZNI PREREZ 4_001 G 12 JV FASADA_001 G 13 SZ FASADA_001 G 14 JZ SV FASADA_001

 

Dobra PGD in PZI projektna dokumentacija in s tem tudi dobra izvedba objekta sta rezultat kvalitetne izdelave idejne zasnove (IDZ), ki je zmes upoštevanja prostorskih in urbanističnih dejstev in smernic ter upoštevanja investitorjevih želja (projektna naloga). Preko večkratnih srečanj in pogovorov v času izdelave idejne zasnove se trudimo, da z dokončano idejno zasnovo, potrjeno s strani investitorja, postavimo temelj za hitro in kvalitetno izdelavo celotne projektne dokumentacije. Idejna zasnova, s katero je investitor zadovoljen in s katero zajamemo vse prostorske, urbanistične, gradbene ter arhitekturne smernice in pogoje, je pogoj za vašo udobno bivanje in funkcionalno uporabo objekta.

CENA STORITEV


Vas zanima cena naših storitev? Vas zanima cena projektne dokumentacije, posameznih delov ali celote? Pripravljeni smo vam prisluhniti ter vam pripravimo ponudbo glede na vaše finančne zmožnosti. Kontaktirajte nas ter nam zaupajte vaš projekt in okvirno finančno strukturo za projektno dokumentacijo.


info@moja-hisa.com ali 041 309 695

LEGALIZACIJA OBJEKTOV

Izdelujemo projektno dokumentacijo za legalizacijo objektov (celotnega objekta, dozidave ali nadzidave, spremembe namembnosti, itd.) glede na sedanje pravilnike in zakonodajo ter svetovanje pri rekonstrukciji in energetski sanaciji obstoječih objektov. Legalizacija je možna, če je gradnja skladna z Občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN), urbanistični pogoji, zakoni in pravilniki glede gradnje objektov ter ostalimi pravnimi zahtevami (soglasje sosedov, komunalnih upraviteljev in agencij, ipd.).

 

 VRSTA IN VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte::

IDEJNA ZASNOVA (IDZ) katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,
IDEJNI PROJEKT (IDP) katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor,
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD) katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,
PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI) katerega namen je izvedba gradnje,
PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID) katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost. Glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta, odgovorni projektant zanesljivost objekta zagotovi z izpolnjevanjem ene, več ali vseh bistvenih zahtev, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice, standardi oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

SESTAVINE PROJEKTOV

Projekt po zaporedju sestavljajo:

VODILNA MAPA Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri izdelavi projektne dokumentacije, lokacijske podatke ter druge dokumente iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku.
NAČRTI Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir.
ELABORATI Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

 

Skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji veljajo za enostanovanjsko stavbo (hišo) nekatere posebnosti glede sestave projektne dokumentacije. Tako PGD projektna dokumentacija za hišo vsebuje vodilno mapo, načrt arhitekture, namesto načrta gradbenih konstrukcij le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen ter elaborate, med katere spadajo geodetski načrt, zasnova in izkaz požarne varnosti, gradbena fizika z izkazom, ocena zvočne izolacije stavbe z izkazom ter izkaz prezračevalnih karakteristik stavbe. V kolikor gre za rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo hiše, je sestavni del načrta arhitekture tudi načrt obstoječega stanja, v kolikor pa se bo gradil nadomestnim objekt, pa je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja, ki je sestavni del načrta rušitev.